C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

ПОНЯТИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

ПРЕДМЕТ НА МЕДИАЦИЯТА

Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

Медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.

 

ПРИНЦИПИ НА МЕДИАЦИЯТА

Доброволност и равнопоставеност

Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.

Неутралност и безпристрастност

Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора.

В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните.

Поверителност

Разискванията във връзка със спора са поверителни. Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.

Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора - предмет на медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил.

Изключение от поверителния характер на медиацията се допуска в случаите, когато:

 1. това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или свързани със защитата на обществения ред;
 2. трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено лице, или
 3. разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиация, е необходимо за прилагането и изпълнението на същото споразумение.

Правила за поведение на медиатора

Медиаторът осъществява дейността си добросъвестно при спазване на закона, добрите нрави и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора. Тези правила се определят с наредбата по чл. 8, ал. 4.

Медиаторът приема да води процедурата само ако може да гарантира своята независимост, безпристрастност и неутралност.

Задължения и отговорност на медиатора

Медиаторът не може да дава правни съвети.

По време на процедурата медиаторът е длъжен да се съобразява с мнението на всяка от страните по спора.

Медиаторът се оттегля от процедурата при възникване на обстоятелства, които биха породили съмнение в неговата независимост, безпристрастност и неутралност.

Медиаторът не може да съобщава на другите участници в процедурата обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора, без нейното съгласие.

Медиаторът не отговаря, ако страните не постигнат споразумение.

Медиаторът не отговаря за неизпълнение на споразумението.

 

ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ

Откриване на процедурата

Процедурата по медиация започва по инициатива на страните по спора, като всяка от тях може да направи предложение за разрешаване на спора чрез медиация.

За начало на процедурата по медиация се счита денят, в който страните са постигнали изрично съгласие за започването й, а когато липсва изрично съгласие - денят на първата среща на всички участници с медиатора.

Предложение за разрешаване на спора чрез медиация може да направи и съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.

В предвидените в закон случаи съдът задължава страните да участват в първа среща в процедура по медиация.

(в сила от 1.07.2024 г.) Съгласието на страните възможен бъдещ спор между тях да бъде разрешен чрез медиация може да бъде уговорено и като клауза от договор.

Действие на началото на процедурата по медиация върху давностния срок

Давност не тече, докато трае процедурата по медиация.

Участници

Процедурата по медиация се осъществява от един или повече медиатори, посочени от страните.

Страните по спора участват в процедурата лично или чрез представител. Упълномощаването се извършва в писмена форма.

В процедурата по медиация могат да участват и адвокати, както и други специалисти.

Действия на медиатора

Преди провеждане на процедурата медиаторът информира страните за същността на медиацията и за нейните последици и изисква тяхното писмено или устно съгласие за участие.

Медиаторът е длъжен да посочи всички обстоятелства, които могат да породят в страните основателни съмнения относно неговата безпристрастност и неутралност, включително и когато медиаторът е лице:

 1. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител;
 2. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по спора - предмет на медиацията;
 3. което е било представител или пълномощник на страна по спора - предмет на медиацията;
 4. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговата безпристрастност.

Медиаторът подписва декларации за безпристрастност, в които посочва и обстоятелствата касаещи неговата безпристрастност за всяка процедура, за която е определен, и ги предоставя на страните по спора.

В хода на процедурата се изяснява същността на спора, уточняват се взаимноприемливи варианти на решения и се очертава възможната рамка на споразумение.

При осъществяване на посочените действия медиаторът може да насрочва отделни срещи с всяка от страните при зачитане на равните им права за участие в процедурата.

Основания за спиране на процедурата

Медиацията се спира:

 1. по общо съгласие на страните или по искане на една от страните;
 2. при смърт на медиатора;
 3. в случаите, предвидени в чл. 10, ал. 3 от закона.

(в сила от 1.07.2024 г.) Ако медиацията се провежда по време на висящо производство, страните незабавно уведомяват компетентния орган за спирането на процедурата по медиация. Когато процедурата по медиация е по висящо съдебно дело, координаторът на съдебния център уведомява съда за спирането.

Основания за прекратяване на процедурата

Процедурата по медиация се прекратява:

 1. с постигането на споразумение;
 2. по взаимно съгласие на страните;
 3. при отказ на една от страните;
 4. при смърт на страна по спора;
 5. при прекратяване на юридическото лице - страна по спора;
 6. с изтичане на 6 месеца от началото на процедурата.

Съгласието на страните за прекратяването на спора им трябва да бъде изразено ясно и недвусмислено.

При прекратяване на процедурата по медиация висящото производство, което е било спряно, се възобновява в съответствие с разпоредбите на закона.

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

Форма и съдържание

Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните. Формата може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка на подписите на страните по спора. Писменото споразумение съдържа мястото и датата, на която е било постигнато, имената на страните и техните адреси, за какво се съгласяват те, името на медиатора, датата по чл. 11, ал. 2 от закона (денят, в който страните са постигнали изрично съгласие за започването й, а когато липсва изрично съгласие - денят на първата среща на всички участници с медиатора) и подписите на страните.

В споразумението страните могат да предвидят отговорност за неизпълнение на предвидените в него задължения.

Действие на споразумението

Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в процедурата.

Споразумението задължава страните само за това, за което са се договорили.

Нищожно е споразумението, което противоречи на закона или го заобикаля, както и когато накърнява добрите нрави.

Придаване на изпълнителна сила на споразумението

(в сила от 1.07.2024 г.) Споразумение по правен спор по смисъла на чл. 1, ал. 1 от закона, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната.

(в сила от 1.07.2024 г.) Когато спорът е предмет на висящо съдебно дело, споразумението подлежи на одобрение от съда, който разглежда делото, включително когато страните са се споразумели по въпроси, излизащи извън предмета на делото.

(в сила от 1.07.2024 г.) Съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави. Съдът изслушва мнението на прокурора, ако той участва като страна по делото.

 

МЕДИАЦИЯ ПО ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ ДЕЛА

(в сила от 1.07.2024 г.)

Процедури по медиация, провеждани в съдебен център

В случаите и при условията, предвидени в закон, съдът задължава страните по висящо съдебно дело да участват в първа среща в процедура по медиация, която се осъществява в съдебен център по медиация към съответния съд.

Извън случаите предвидени в закон, процедура по медиация в съдебен център по медиация може да се проведе и по инициатива на страните по висящо съдебно дело.

Медиатор към съдебен център по медиация

Медиатор към съдебен център по медиация може да бъде лице с юридическо образование, което отговаря на изискванията на закона и е преминало допълнителен подбор и специализирано обучение по ред, определен в наредбата по чл. 25 от закона.

При окръжните съдилища се водят списъци на медиаторите към съдебните центрове по медиация. За вписване на медиатори в списъците не се събира такса.

Определяне на медиатор

Процедура по медиация по висящо съдебно дело се осъществява от един или повече медиатори, вписани в списъка на медиаторите към съдебен център по медиация, които са определени от съдебния център, освен ако не бъдат посочени по общо съгласие на страните.

Провеждане на процедурата по медиация

В случаите и при условията, предвидени в закон, съдът задължава страните по висящо съдебно дело да участват в първа среща в процедура по медиация, която се осъществява в съдебен център по медиация към съответния съд, страните са длъжни добросъвестно да участват в първа среща в процедура по медиация с обща продължителност от един до три часа. Медиаторът може да насрочва и отделни срещи с всяка от страните при зачитане на равните им права за участие в процедурата.

За начало на процедурата по медиация се считат денят и часът за първа среща с медиатор, за които страните са уведомени от координатора на съдебния център. Срещата се отлага при наличие на особени непредвидени обстоятелства, за които страната уведомява координатора. Страната може да поиска отлагане на срещата само веднъж.

Процедурата по медиация може да продължи по съгласие на страните и след завършване на срещите – първа обща среща и/или отделни срещи. По предложение на медиатора и със съгласие на страните процедурата може да продължи извън съдебния център по медиация при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 25 от закона.

Процедурата по медиация по висящо съдебно дело се прекратява:

 1. в посочените от закона случаи по чл. 15, ал. 1, т. 1 – 5;
 2. след изтичане на два месеца от началото на процедурата, освен ако по общо съгласие на страните продължи и след този срок, но не по-късно от изтичане на 6 месеца от началото на процедурата;
 3. когато страните не постигнат споразумение;
 4. когато страните не постигнат съгласие за продължаването й.

При смърт на страна по делото или прекратяване на юридическо лице – страна по делото, настъпили преди да завършат срещите в процедурата, процедурата по съдебна медиация започва отначало с участието на правоприемника на страната по делото.

Информация за проведената процедура по медиация

Медиаторът предоставя на съда информация относно резултата от проведената процедура по медиация и участието на страните в нея при спазване на принципа на поверителност и при условията и по реда, предвидени в наредбата по чл. 25 от закона.

Споразумение в процедура по медиация по висящо съдебно дело

Споразумението, постигнато в процедура по тази глава, се сключва в писмена форма.

Когато страните желаят споразумението да бъде одобрено като съдебна спогодба по реда на чл. 234 от Гражданския процесуален кодекс, то се одобрява от съда, пред който е висящо делото, по което е започнала процедурата по медиация.

Когато страните са постигнали спогодба във връзка с предмета на няколко висящи дела, тя се одобрява от съда, който разглежда първото образувано дело. Страните представят одобрената спогодба пред останалите съдилища, които прекратяват висящите пред тях производства изцяло или частично според съдържанието на спогодбата.

 

ЗАКОН ЗА МЕДИАЦИЯТА

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация